Pierwsze uruchomienie

Wstęp

 • Zaleca się, w szczególności po ustawienia i podłączeniu do sieci elektrycznej, pierwsze uruchomienie odbyło się przez osobę przeszkoloną w zakresie obsługi obieraczki
 • Personel specjalistyczny – przeszkolony przez dostawcę lub producenta:
  • Kontroluje połączenie poszczególnych podzespołów maszyny, 
  • instruje personel obsługowy,
  • przekazuje dodatkowe informacje na temat obsługi, konserwacji i utrzymania w dobrym stanie.
 • Przed uruchomieniem należy przeczytać instrukcję montażu i konserwacji.
 • Uruchamianie należy przeprowadzić z najwyższą ostrożnością i starannością.
 • W trakcie uruchamiania wszystkie urządzenia ochronne muszą być prawidłowo zamontowane, a wszystkie wyłączniki bezpieczeństwa muszą być sprawne.

Warunki sprawnego uruchomienia

Sumienny montaż mechaniczny. Szczególnie ważne jest:

 • Dokładne ustawienie wysokości.
 • Kontrola pod kątem możliwych kolizji z sąsiadującymi elementami maszyny.
 • Wszystkie punkty smarowe zaopatrzyć zgodnie z przepisami dotyczącymi smarowania. 
 • Sprawdzić stosowane środki smarowe.
 • Wszystkie widoczne połączenia śrubowe skontrolować pod kątem prawidłowego osadzenia.
 • Z całej maszyny, również z maszyn podłączonych przed i za usunąć ciała obce oraz narzędzia, podkładki i itp.
 • Maszynę skontrolować pod kątem widocznego uszkodzenia.
 • Skontrolować stan wszystkich urządzeń zabezpieczających. (osłony)

Prace wstępne przy układzie mechanicznym:

 • Jeżeli maszyna jest wyłączona z eksploatacji dłużej niż ½ roku, przed jej włączeniem należy przeprowadzić kompletne smarowanie zgodne z przepisami dotyczącymi smarowania, 
 • Skontrolować prawidłową pracę wałów i napędów, napędy skontrolować pod kątem swobodnego działania. 
 • Skontrolować wszystkie urządzenia ochronne i połączenia linkami uziemiającymi

Nasmarować łożyska, a następnie skontrolować pod kątem prawidłowej pracy. 

Eksploatacja próbna

 • Wszystkie niebezpieczne obszary maszyny należy zabezpieczyć taśmami odgradzającymi.
 • W pobliżu maszyny może wykonywać prace tylko wykształcony, wykwalifikowany personel.
 • Wykonać test biegu jałowego:
  • zwrócić uwagę na nietypowe odgłosy,
  • testy biegu jałowego są zakończone, po wykonaniu wymaganych i niezbędnych prac dodatkowych.
 • Ostrożnie wykonać bieg próbny przy użyciu prawidłowego surowca.
 • Sprawdzić prawidłowość działania elementów roboczych urządzeń, szczególnie prawidłowe pozycjonowanie, kalibrowanie i ustalanie pozycji roboczych (zgodnie z instrukcją.